Επανέναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής εφαρμογής δήλωσης-διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στους ΟΤΑ α’ βαθμού

Μέσω της εφαρμογής (https://tetragonika.govapp.gr) παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις δίχως να απαιτείται η προσέλευσή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18-09-2021 τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4915/2022, υπάρχει εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων.
Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν απ΄αυτού φόροι, τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλλει ή έχουν υποβάλλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 30.06.2022.

Διαβάστε, στο σύνδεσμο που ακολουθεί, την πλήρη ανακοίνωση:

Τελευταία Νέα