Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος-αναψυκτηρίου στην κοινότητα Μετσόβου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Η Δήμαρχος Μετσόβου
Διακηρύττει ότι:


Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος-αναψυκτήριο στην Κοιν.Μετσόβου (40,32τ.μ. κύριων χώρων, 59,24τ.μ. βοηθητικών χώρων και 209,17τ.μ. εξωτερικού πλακόστρωτου χώρου) σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Δημοτική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 101/2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΧΤΩΚ7-Υ6Δ) απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 ως εξής:

Ώρα : 9:00π.μ. – 9:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : Χίλια (1.000,00) ευρώ.
Διάρκεια της μίσθωσης : Πέντε (5) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου 30 λεπτά πριν την έναρξη της δημοπρασίας, ήτοι έως τις 8:30π.μ., τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη έγγραφα.
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως ορίζεται από τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου, για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Μέτσοβο 13-06-2024
Η Δήμαρχος
Αβέρωφ Μαρία – Χριστίνα

Τελευταία Νέα

Accessibility