«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»

Ο Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα υποβολής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Εξοπλισμός Δράσεων Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Μετσόβου» (Υποέργο 1) στα πλαίσια της Πράξης «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Μετσόβου».

Τελευταία Νέα