Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης καθαριότητας σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Μετσόβου

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι την πρόσληψη, μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μετσόβου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση και το έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης υποψηφίου έχουν αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου και στους ηλεκτρονικούς συνδέσμους που ακολουθούν:

Τελευταία Νέα