ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 Για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Μετσόβου

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1)
ατόμου για την καθαριότητα σχολικής μονάδας στο Δήμο Μετσόβου
.

Ολόκληρη η ανακοίνωση, το έντυπο αίτησης καθώς και το παράρτημα της ανακοίνωσης έχουν αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου και στους ηλεκτρονικούς συνδέσμους που ακολουθούν:

Τελευταία Νέα