Ανακοίνωση για χρήση κοινόχρηστων χώρων το έτος 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2023 για τοποθέτηση:


1.- Τραπεζοκαθισμάτων
2.- Σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων.
3.- Εμπορευμάτων
4.- Ειδών περιπτέρου
5.- Οικοδομικών υλικών


να υποβάλλουν στο Δήμο σχετική αίτηση αναφέροντας το είδος της χρήσης επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:


Α.- Για έκδοση νέας άδειας:
1.- Άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
2.- Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
3.- Δημοτική ενημερότητα
4.- Τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, οι είσοδοι, τα παράθυρα, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού και οι διαστάσεις του αιτούμενοι χώρου κατάληψης.


Β.- Για ανανέωση άδειας:
1.- Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου.
2.- Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
3.- Δημοτική ενημερότητα

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι 29-12-2022.
Για την χρήση των κοινοχρήστων χώρων ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 48/2013 και 112/2022 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο
Δήμαρχος
Τζαφέας Κωνσταντίνος

Τελευταία Νέα

Accessibility