Ανακοίνωση εκ νέου πρόσληψης σχολικών καθαριστριών – Προθεσμία Υποβολής των Αιτήσεων έως και 28-08-2020

ΟΔΗΓΙΕΣ

για την πρόσληψη καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ύστερα από την δημοσίευση στο ΦΕΚ 3485/Β΄/22-8-2020 της αριθ. 52878/21-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄αριθ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας από τους δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Β΄3324)”,

Καλούνται οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dmetsovou@1429.syzefxis.gov.gr ΧΩΡΙΣ δικαιολογητικά.

Η μοριοδότηση θα γίνει με βάση τα στοιχεία της αίτησης, της οποίας η ορθή συμπλήρωση είναι ευθύνη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ του υποψηφίου.

Εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων στη σωστή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει σχετικές οδηγίες.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν μετά την πρόσληψή τους όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των επικαλούμενων στην αίτησή τους κριτηρίων για τα οποία μοριοδοτήθηκαν και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά κατά περίπτωση στο παράρτημα ΙΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σύμφωνα με το νέο έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 28-08-2020.

Τελευταία Νέα