Καθαρισμός οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου τρέχοντος έτους (1 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/Β/25-4-12) Πυροσβεστική Διάταξη, σας γνωρίζουμε ότι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται αφ’ ενός εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και αφ’ ετέρου εντός ζώνης 100μ. περιμετρικά αυτών, υποχρεούνται να προβούν στον άμεσο καθαρισμό και κοπή των χόρτων σε αυτούς, όσες φορές χρειαστεί κατά την ανωτέρω περίοδο, καθώς και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων  που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, με σκοπό την πρόληψη πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να επιβάλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα βάσει του Ν.3852/2010, αρθρ. 94, παρ.26.

Mέτσοβο 11-05-2020

Ο Δήμαρχος

Τελευταία Νέα