Κατάθεση δελτίου απογραφής στρατεύσιμων κλάσης 2026

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ), κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023, από 2-1-2023 έως και 31-3-2023, είτε μόνοι τους ηλεκτρονικά, είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τους διαμένοντες στην Ελλάδα, ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.
Οι στρατεύσιμοι που θα προσέρχονται στα ΚΕΠ, πρέπει κατά την προσέλευσή τους να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ, μέσω του www.amka.gr)
  3. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΦΜ
  4. Επιπλέον οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τους κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής.
    Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
    Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, υπέχουν τις διοικητικές κυρώσεις της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Τελευταία Νέα